Privacy

Dit is het privacybeleid van:
Sarah De Rycke
Broekstraat 5
2220 Hallaar
Ondernemingsnummer 0846 705 377
( hierna ’THEMAKEUPBOX‘ genoemd)

Jouw privacy is belangrijk voor ons
Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn.
We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken. Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. 
Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. 
Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via ons contactformulier.

Algemeen
THEMAKEUPBOX leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 
THEMAKEUPBOX stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is THEMAKEUPBOX. 

Welke gegevens we verzamelen en waarom
Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.
THEMAKEUPBOX zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
1. Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen.  We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van THEMAKEUPBOX om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 
2. Cookies
De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. 
3. Je account
Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 
Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd.  Je kan je account steeds annuleren, laat het ons dan weten via ons contactformulier.
4. Online bestellen of reserveren
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.  We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 
Indien je een bestelling plaatst bij THEMAKEUPBOX en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden.   
5. Fraude
Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.
6. Inschrijven op de nieuwsbrief
Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bij het inschrijven, vragen we je e-mailadres.  Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen, aankopen en surfgedrag. 
Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  
Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, laat het ons dan weten via ons contactformulier.
7. Wedstrijden en evenementen
THEMAKEUPBOX organiseert soms interessante wedstrijden en evenementen voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd of een evenement, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd of evenement op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.  Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.
Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  De gevraagde gegevens zullen altijd van tevoren in de wedstrijd- en evenementvoorwaarden worden aangegeven. 
8. Klantendienst
Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer. 
Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. 

Marketing
De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing.
THEMAKEUPBOX kan jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot onze producten en/of diensten. THEMAKEUPBOX kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bestaande marketing documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, laat het ons dan weten via ons contactformulier

Toegang tot jouw gegevens
Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen THEMAKEUPBOX zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. 
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

Doorgifte aan derden
Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten.  Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan THEMAKEUPBOX en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.  We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. 
Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat THEMAKEUPBOX uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien THEMAKEUPBOX failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.
THEMAKEUPBOX zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en THEMAKEUPBOX.

Gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen
Wanneer je klant wordt van THEMAKEUPBOX, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.
1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan THEMAKEUPBOX. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
3. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 
4. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door THEMAKEUPBOX verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
6. Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:
Sarah De Rycke
Broekstraat 5
2220 Hallaar
In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal THEMAKEUPBOX zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 
Als je je recht van inzage uitoefent zal THEMAKEUPBOX je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.
Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.
7. Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
8. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Jouw gegevens zijn veilig en vertrouwelijk
Wij hebben veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan THEMAKEUPBOX aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Laatst bijgewerkt 07/07/2018